YVONE KANE / MARGARIDA CARDOSO / 2015 / FILMES DO TEJO / 27 x 21 cm 2015